Integritást sértő események bejelentése
Tisztelt Érdeklődő!

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az MVM Balance Zrt. compliance tevékenységét elsődlegesen szabályzó megfelelési tevékenység ellátásáról szóló belső szabályzata (BALANCE-BSZ-571), valamint a szervezeten belüli integritást sértő események kezelésének belső szabályzata (BALANCE-BSZ-587) alapján integritást sértő esemény vagy annak gyanúja esetén az alábbi személyek fordulhatnak bejelentéssel az MVM Balance Zrt. Megfelelőséget Támogató Szervezetéhez (MTSZ):


 • az MVM Balance Zrt. jelenlegi és korábbi, valamint kiválasztás alatt lévő foglalkoztatottja,
 • az MVM Balance Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, korábban kapcsolatban állt, valamint kiválasztás alatt lévő egyéni vállalkozó és egyéni cég,
 • az MVM Balance Zrt. tulajdonosa,
 • az MVM Balance Zrt. jelenlegi és korábbi vezető tisztségviselői, felügyelőbizottságának jelenlegi és korábbi, valamint kiválasztás alatt lévő tagja,
 • az MVM Balance Zrt. jelenlegi és korábbi, valamint kiválasztás alatt lévő önkéntese és gyakornoka, illetve
 • az MVM Balance Zrt. jelenlegi és korábbi, valamint kiválasztás alatt lévő szerződéses partnere (vállalkozó, alvállalkozó, beszállító) felügyelete és irányítása alatt álló személy.

A vonatkozó belső szabályzat értelmében integritást sértő eseménynek minősül minden olyan emberi mulasztás vagy cselekmény, amely a vonatkozó jogszabályoktól, csoportszintű és belső, illetve egyéb szabályozóktól, az MVM Balance Zrt. Etikai Kódexében foglalt elvárásoktól, valamint az MVM Balance Zrt., illetve MVM Csoport célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér, ideértve különösen a jogellenes cselekményeket és mulasztásokat, egyéb visszaéléseket, korrupciós eseményeket, valamint az antikorrupciós kontrollok megsértését. Integritást sértő eseménynek minősül különösen az Etikai Kódexben foglalt alapértékekkel és magatartási normákkal ellentétes, valamint az MVM Balance Zrt. Antikorrupciós Kézikönyvében szerint korrupciónak minősülő szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekmény, magatartás vagy mulasztás (etikai vétség).


A bejelentővel szemben elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen, illetve ésszerű meggyőződés alapján tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. A bejelentés csak abban az esetben minősül jóhiszeműnek, ha a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.


A bejelentőt nem érheti hátrány, diszkrimináció vagy hátrányos intézkedés azért, mert jóhiszeműen vagy észszerű meggyőződésen alapuló aggályának adott hangot, bejelentést tett vagy információt szolgáltatott integritást sértő esemény vagy korrupció kísérletéről, annak gyanújáról, elkövetéséről (kivéve, ha annak elkövetésében ő maga is részt vett). A bejelentőt abban az esetben sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.


Bejelentés anonim módon is tehető, és ilyen esetekben az MVM Balance Zrt. érintett szervezeti egységei vagy szervezetei mindent megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy a bejelentő személyazonossága ne legyen megállapítható. Ugyanakkor anonim bejelentés alkalmával is célszerű, hogy az MVM Balance Zrt. előtt legalább a bejelentő valamely, azonosításra nem alkalmas elérhetősége (pl. személyes adatot nem tartalmazó e-mail címe) ismert legyen a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információ kérése és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából.


A bejelentő névvel vagy anonim módon az alábbi módokon és kommunikációs csatornákon (a továbbiakban: bejelentővonal) keresztül jelezheti a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját vagy megtörténtét:

 • írásban a compliance@balance.mvm.hu email címen
 • írásbeli levélben, postai úton vagy más kézbesítési forma választásával az alábbi levelezési címre:
  MVM Balance Zrt.
  Megfelelést Támogató Szervezete (s.k. felbontásra)
  Budaörs
  Pf. 1.
  2040
 • a bejelentő közvetlenül, személyesen is megkeresheti az MTSZ bármely megfelelési tanácsadóját az MVM Balance Zrt. székhelyén és szóban teheti meg a bejelentését (2040 Budaörs, Kinizsi u. 26.)

Amennyiben a bejelentés megtételére postai úton kerül sor, a bejelentést zárt borítékban kell megküldeni azzal, hogy azt el kell látni a következő felirattal: „Integritást sértő esemény bejelentése”.


A bejelentések kiértékeléséhez, az eredményes és teljes körű vizsgálatok lefolytatásához a bejelentő részéről a bejelentésben – lehetőség szerint – az alábbi információk megadása szükséges:

 • a bejelentés oka, indoka;
 • a megtörtént, a folyamatban lévő vagy a várhatóan a jövőben bekövetkező, integritást sértő esemény megjelölése;
 • a szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatosan érintett (bepanaszolt) természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet beazonosításához alapvetően szükséges adatok;
 • a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény, magatartás minél konkrétabb, részletesebb, az összes releváns tény megemlítésével történő leírása (pl. helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek, mi, milyen módon, milyen célból történt stb.);
 • mely körülmény ad okot az integritást sértő esemény megtörténtének vagy veszélyének gyanújára;
 • a bejelentő milyen módon szerzett tudomást az integritást sértő eseményről, a bejelentett helyzetről, körülményről;
 • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítékok és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;
 • azon személyek megjelölése, akik tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről vagy tanúsíthatják azt;
 • tájékoztatott-e a bejelentő mást is a bejelentett eseményről, cselekményről, és ha igen, akkor kit és mikor;
 • amennyiben a bejelentett esemény, cselekmény kárt okozott, vagy a károkozás veszélye fennáll, annak becsült mértéke,
 • a bejelentő nyilatkozata, miszerint a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

A bejelentésekhez csak az MTSZ vezetője és a megfelelési tanácsadók férhetnek hozzá. A bejelentő számára biztosított védelmi garanciák miatt, a fenti személyeken túlmenően a bejelentésekhez való hozzáférés kizárólag a vezérigazgató számára biztosított.


Az MVM Balance Zrt. kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója az „Adatkezelési Tájékoztató - Integritást sértő események bejelentéséhez” linken tekinthető meg.